MONTAŽNE KUĆE
Proizvodnja montažnih kuća i objekata, montaža i ostali radovi niskogradnje
                                                                                                                                                                                                                                                           
Unutrašnji zid:

1. Gips karton ploca 9,5 mm
2. Iverica 10 mm
3. Mineralna vuna 30 mm
4. Vazdušni prostor 50 mm
5. Iverica 10 mm
6. Gips karton ploca 9,5 mm
Spoljni zid:

1. Gips karton ploca 9,5 mm
2. Iverica 10 mm
3. PVC folija 0,15 mm
4. Mineralna vuna 80 mm
5. Iverica 10 mm
6. Izoterm obloga 40 mm
Spoljni zid, pogled sa unutrasnje strane
Spoljni zid, pogled sa spoljne strane
Plafon:

1. Gips karton ploca 9,5 mm
2. PVC folija 0,15 mm
3. Roštilj-letve 50x50 mm
4. Vazdušni prostor 50 mm
5. Mineralna vuna 100 mm

1. GRAĐEVINSKI RADOVI
Sve gradevinske radove izvodi narucilac na osnovu projekta proizvodaca kuca.

2. MONTAŽERSKI RADOVI
2.1. Zidni elementi:
Zidni elementi se rade u radionici prema projektu i isporucuju na gradilište. Elementi se rade u modularnim dimenzijama 120x26o cm i 6ox26o cm, a mogu biti spoljni ili unutrašnji, puni ili sa ugradenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta. Konstrukcija elementa je drveni ram d=8o mm koji se obostrano oblaže ivericom d=1o mm. Izmedu obloga, u drveni ram se kod spoljnih elemenata postavlja presovana mineralna vuna d=8o mm i PVC folija a kod unutrašnjih presovana mineralna vuna d=5o mm. Posle montaže objekta, vrši se oblaganje fasadnih zidova "Izoterm" oblogom d=4o mm, a unutrašnji zidovi se oblažu gips-karton plocama d=9,5 mm.Elementi za sanitarne prostorije i delove kuhinje se oblažu vodootpornim gips-karton plocama d=12,5 mm. Uz finalne unutrašnje obloge isporucuje se ispunjac i traka za obradu spojeva. Vezivanje obloga se vrši odgovarajucim šrafovima. Montaža elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomocu drvenih temeljaca, vencanica i lajsni koje se ubacuju u prethodno uradene žljebove. Temeljace se prethodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zidove. Prilikom izrade elemenata se vrši ugradivanje plasticnih gibljivih creva i kutija za razvodne elektroinstalacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Stolarija
Stolarija se radi od kvalitetne camove grade u svemu prema projektu. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorije u sklopu kojih se ugraduje. Prozori i balkonska vrata su jednostruki, jednoddelni i ekranski, otvaraju se oko vertikalne osovine pomocu rubnih zatvaraca izuzev prozora 60x60 cm koji se otvara oko obe osovine pomocu okretno nagibnog otvora. U sklopu prozora i balkonskih vrata rade se kapci sa pokretnim žaluzinama. Okivanje kapaka se vrši pomocu šarki za odbacivanje a otvaranje pomocu zatvaraca sa dvojnom šipkom. Prilikom montaže kuce vrši se ugradivanje držaca kapaka kod svih prozora i balkonskih vrata. Unutrašnja jednokrilna vrata su duplošperovana, puno ili poluzastakljena a dvokrilna poluzastakljena bez nadsvetla. Ulazna vrata su jednokrilna poluyastakljena bez nadsvetla sa podelom u kombinaciji tablica i staklenih površina.
Na zahtev kupca prozori mogu biti sa okovom koji omogucava otvaranje krila oko obe ose. Ulazna vrata su obezbedena sigurnosnom bravom sa uloškom, a ostala vrata obicnim bravama. sva stolarija se boji sadolinom u dva premaza. Zastakljivanje stolarije termoizolacionim staklom d=4+12+4 mm vrši prodavac.

2.3. Krovni elementi:
Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosaca. Krovni nosaci se rade od prosušene camove grade I/II klase, u svemu prema statickom proracunu. Montaža nosaca se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom rastojanju i ankerišu pomocu odgovarajucih metalnih profila. Krovni nosaci se medusobno povezuju dašcanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima, plafonskim letvama u prafonskim ravnima i vertikalnim i horizontalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko dašcane oplate vrši se postavljanje ter papira, podužnih i poprecnih letvi 24/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivaca. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom M222 proizvodaca "Polet" Novi Becej. Kalkanski delovi krova se oblažu ivericom d=1o mm i "Izoterm" oblogom d=4o mm. Venci krova se opšivaju camovom rendisanom daskom d=2o mm a strehe profilisanom daskom, lamperijom d=15 mm preko letvi 4o/48 mm. Venci i strehe se boje sadolinom u dva premaza.

2.4. Plafonska konstrukcija:
Plafonska konstrukcija se sastoji od roštilja, izolacije, parne brane i plafonske obloge. Ispod donjih pojaseva krovnih nosaca postavlja se roštilj od letvi preseka 48/4o mm, preko koga se sa donje strane postavlja parna brana od PVC folije i plafonska obloga od gips-karton ploca d=9,5 mm. Preko roštilja i plafonske obloge izmedu pojaseva krovnih nosaca postavlja se toplotna izolacija od presovane mineralne vune d=100 mm. Roštilj i plafonska obloga se vezuju odgovarajucim ekserima i šrafovima. Uz plafonsku oblogu isporucuje se ispunjac i trake za obradu spojeva i vrši se kompletno malanje disperzivnom bojom u dva premaza.2.3. Ostali elementi:
Svi stubovi, podvlake i ograde se rade od kvalitetne, rendisane camove grade u svemu prema projektu. Svi elementi se boje sadolinom u dva premaza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ZANATSKI RADOVI
Kod plafona i unutrašnjih zidova vrši se obrada spojeva gips-karton ploca, ispunjacem sa bandažiranjem. Na fasadne zidove i kalkane na ''izoterm'' oblogu nanosi se plasticna zaribana fasada bele boje. Sve ostale zanatske radove izvodi narucilac.

4. INSTALERSKI RADOVI
Sve instalerske radove izvodi narucilac u svemu prema projektu proizvodaca. Ako se montira objekat na ploci višoj od 3 metra posebno se ugovara. Cenom je obuhvacem i prevoz i kompletni oluci i ostala limarija koja se radi od pocinkovanog lma d-0,55 mm.